Voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1

Cuijkse Vloeren Outlet: Cuijkse Vloeren Outlet, gevestigd aan De Hork 18 (5431 NS) te Cuijk, gebruiker van de Algemene voorwaarden.

1.2

De Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Cuijkse Vloeren Outlet een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

1.3

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Cuijkse Vloeren Outlet en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen) ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4

Producten: alle zaken die onderwerp zijn van een overeenkomst, waaronder mede begrepen tegels en sanitair.

 

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1

Met het depot van deze Algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven zijn alle voorgaande voorwaarden van Cuijkse Vloeren Outlet vervallen.

2.2

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cuijkse Vloeren Outlet en de klant waarop Cuijkse Vloeren Outlet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.3

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cuijkse Vloeren Outlet, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4

Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Cuijkse Vloeren Outlet schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

2.5

Indien Cuijkse Vloeren Outlet bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met de klant heeft gemaakt, kan de klant zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.6

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7

Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Cuijkse Vloeren Outlet en de klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

 

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1

Een aanbieding bindt Cuijkse Vloeren Outlet niet, tenzij schriftelijk bevestigd, en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2

De door Cuijkse Vloeren Outlet gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

3.3

Cuijkse Vloeren Outlet kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Cuijkse Vloeren Outlet daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cuijkse Vloeren Outlet anders aangeeft.

3.5

Een samengestelde prijsopgave verplicht Cuijkse Vloeren Outlet niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7

Cuijkse Vloeren Outlet geeft nooit een offerte uit als aanneemsom. Eventuele nabestellingen zijn voor rekening koper.

3.8

De koper is zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheden (m²) vermeld in de offerte.

 

 

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding en ondertekening van de overeenkomst door de klant van de door Cuijkse Vloeren Outlet gedane aanbieding en nadat Cuijkse Vloeren Outlet deze schriftelijk heeft bevestigd. Of indien door Cuijkse Vloeren Outlet uitvoering wordt gegeven aan een order.

4.2

Tevens komt de overeenkomst tot stand indien de klant de partij na levering accepteert inclusief factuur en Algemene voorwaarden.

 

 

5. UITVOERING VAN DE BESTELLING

5.1

Cuijkse Vloeren Outlet zal bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

5.2

Tengevolge van de aard van het bedrijf en de producten is Cuijkse Vloeren Outlet in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, post, douaneautoriteiten en andere instanties evenals de productiecapaciteiten en voorraden van toeleveranciers), zodat Cuijkse Vloeren Outlet niet kan garanderen dat geplaatste orders volledig en tijdig kunnen worden uitgevoerd.

5.3

De door Cuijkse Vloeren Outlet opgegeven (af)levertijden en aantallen gelden dus steeds als bij benadering en niet als fatale termijn. Schadevergoeding is Cuijkse Vloeren Outlet nimmer verschuldigd.

 

 

6. LEVERING

6.1

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf fabriek of het magazijn van Cuijkse Vloeren Outlet, danwel op het met de klant overeengekomen adres door de producten ter beschikking te stellen.

6.2

De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het overeenkomstig artikel 6.1 overeengekomen moment.

6.3

Indien de klant de afname weigert, uitstelt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Cuijkse Vloeren Outlet hem hiervan in kennis heeft gesteld. De klant zal in dat geval het factuurbedrag en alle aanvullende kosten direct verschuldigd zijn.

6.4

Komen Cuijkse Vloeren Outlet en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant meegedeelde condities. Cuijkse Vloeren Outlet behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren, tenzij anders overeengekomen.

6.5

Indien Cuijkse Vloeren Outlet gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Cuijkse Vloeren Outlet ter beschikking heeft gesteld.

6.6

Indien Cuijkse Vloeren Outlet een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter niet met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Cuijkse Vloeren Outlet schriftelijk ingebreke te stellen.

6.7

Kosten van levering worden apart vermeld in de offerte, tenzij anders overeengekomen.

 

 

7. PRIJZEN

7.1

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen ten laste van de klant de kosten van de verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen en belastingen opgelegd of geheven terzake van de producten en het vervoer daarvan.

7.2

De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Cuijkse Vloeren Outlet geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Cuijkse Vloeren Outlet worden geheven c.q. door derden ten laste van Cuijkse Vloeren Outlet worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Cuijkse Vloeren Outlet het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen. De klant heeft 14 dagen de tijd te annuleren na bekendmaking.

 

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1

Cuijkse Vloeren Outlet blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de klant aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Cuijkse Vloeren Outlet verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

8.2

Bij beslag, schuldsanering, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Cuijkse Vloeren Outlet. De klant staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

8.3

De klant is verplicht Cuijkse Vloeren Outlet direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

8.4

Cuijkse Vloeren Outlet is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij de klant of diens houder weg te (doen) halen, indien de klant zijn verplichtingen tegenover Cuijkse Vloeren Outlet niet nakomt. De klant zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 5% van het factuurbedrag voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.

 

 

9. RISICO OVERGANG

9.1

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

9.2

Indien Cuijkse Vloeren Outlet en de klant levering aan het adres van de klant overeenkomen, dan is het risico tijdens transport, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de klant.

 

 

10. BETALING

10.1

Betaling dient contant bij aflevering te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien niet contant betaald wordt maar een betalingstermijn is afgesproken gelden de navolgende bepalingen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.2

Indien andere betalingscondities schriftelijk zijn overeengekomen dienen deze nageleefd te worden.

 

1.     1. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling als hierboven vermeld, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Cuijkse Vloeren Outlet op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

 

11. INCASSOKOSTEN

11.1

Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

11.2

Indien Cuijkse Vloeren Outlet hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.3

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

11.4

De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

 

12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1

Cuijkse Vloeren Outlet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

– De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Cuijkse Vloeren Outlet ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2

Voorts is Cuijkse Vloeren Outlet bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cuijkse Vloeren Outlet op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Cuijkse Vloeren Outlet de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en uit overeenkomst.

12.4

Cuijkse Vloeren Outlet behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

13. ONDERZOEK EN KLACHTEN

13.1

De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

13.2

Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Cuijkse Vloeren Outlet te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van bewijsstukken en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

13.3

Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan Cuijkse Vloeren Outlet met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde.

13.4

Indien ingevolge het vorig leden tijdig wordt geklaagd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Cuijkse Vloeren Outlet en op de wijze zoals door Cuijkse Vloeren Outlet aangegeven.

13.5

Indien de klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden.

 

 

14. GARANTIE

14.1

Cuijkse Vloeren Outlet garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

14.2

De factuur geldt tevens als garantiebewijs van het geleverde artikel.

14.3

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Cuijkse Vloeren Outlet de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst vervangen/ vergoeden indien aan de vereisten van artikel 13 is voldaan.

14.4

De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van verkeerd of oneigenlijk gebruik door klant of wanneer de ontvangen goederen op een onjuiste wijze worden
bewaard/opgeslagen door klant.

14.5

Voorts kan met betrekking tot de navolgende onderwerpen gezien haar aard door Cuijkse Vloeren Outlet nimmer garantie worden gegeven of door de klant een beroep op reclame gedaan worden:

 

– kleurafwijkingen bij gebruik van natuursteen.
– producten die reeds zijn ver- of bewerkt (omtrent de slijtvastheid is het raadzaam dat klant zich vooraf laat adviseren door Cuijkse Vloeren Outlet).

– tintverschil in sanitair bij levering in verschillende fabrikanten.

– tintverschil tussen zogenaamde uni en bijpassende decortegels.

– verschil in kleurnuance bij tegels

14.6

Indien Cuijkse Vloeren Outlet producten aan de klant aflevert die Cuijkse Vloeren Outlet van diens toeleveranciers heeft gekregen, is Cuijkse Vloeren Outlet nimmer tot een verder gaande garantie ten opzichte van de klant gehouden dan waarop Cuijkse Vloeren Outlet ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

14.7

Goederen die niet op voorraad staan kunnen, tenzij zij niet aan de vereisten voldoen, niet geretourneerd worden. Voorraadgoederen kunnen uiterlijk 8 dagen na levering worden teruggebracht onder aftrek van 25% retourkosten van het bruto aankoopbedrag, en met een minimum van € 50,00.

 

 

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1

Cuijkse Vloeren Outlet is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van het bepaalde onder “garanties”. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Cuijkse Vloeren Outlet te allen tijde beperkt tot de overeengekomen prijs van het product terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. Voor zover in rechte zou worden geoordeeld dat op Cuijkse Vloeren Outlet een verdergaande vergoedingsplicht rust, gaat die vergoedingsplicht nooit verder dan hetgeen zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd.

15.2

Cuijkse Vloeren Outlet is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die klant of een derde terzake van (het gebruik van) producten mocht lijden, hieronder is mede begrepen bedrijfs- en milieuschade.

15.3

Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Cuijkse Vloeren Outlet beperkt tot vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

15.4

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cuijkse Vloeren Outlet of haar leidinggevend personeel.

15.5

Onverminderd het bovenstaande is Cuijkse Vloeren Outlet niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

15.6

In alle gevallen dient Cuijkse Vloeren Outlet aansprakelijk te worden gesteld binnen een jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan, op straffe van verval van rechten.

 

 

16. OVERMACHT

16.1

Indien Cuijkse Vloeren Outlet door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

16.2

Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

16.3

Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Cuijkse Vloeren Outlet als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

16.4

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Cuijkse Vloeren Outlet onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Cuijkse Vloeren Outlet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Cuijkse Vloeren Outlet of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

16.5

Cuijkse Vloeren Outlet zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

16.6

Voor zover Cuijkse Vloeren Outlet ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan het nagekomen zelfstandige waarde toekomt, is Cuijkse Vloeren Outlet gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

Het is Cuijkse Vloeren Outlet toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

 

 

18. GESCHILLEN

18.1

De rechter in de vestigingsplaats van Cuijkse Vloeren Outlet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Cuijkse Vloeren Outlet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.2

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

19. TOEPASSELIJK RECHT

19.1

Op elke overeenkomst tussen Cuijkse Vloeren Outlet en de klant is Nederlands recht van toepassing.

19.2

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 

20. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

20.1

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven.

20.2

In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.